Hirvensalon Golfin tietosuojaseloste

1 Yleistä

Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen ("Tietosuoja-asetus") edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

2 Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Hirvensalon Golf Oy tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisteröityjen informoinnin ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisen osalta vastuutahona toimii Hirvensalon Golf Oy.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Hirvensalon Golf Oy

Tuomas Snäkin, toimitusjohtaja

3 Rekisterin nimi

Hirvensalon Golfin asiakasrekisteri golfkurssin suorittaneiden, pelioikeuden ostaneiden, yritystapahtumiin ja golfleireille osallistuneiden tietojen hallintaan

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto käsiteltävien henkilötietojen eri käyttötarkoituksista ja niihin sovellettavista oikeusperusteista sekä käsiteltävistä henkilötietoryhmistä.

Käyttötarkoitus Oikeusperuste Henkilötietoryhmät
Hirvensalon Golf Oy golfkurssin suorittaneiden asiakaslistan ylläpitäminen Oikeutettu etu Nimi, sukupuoli, syntymäaika, yhteystiedot, rekisteröinti-päivä
Palveluiden tuottaminen sekä asiakas-palvelun hallinnointi: ajanvaraus, kilpailutulokset, tilastointi Sopimuksen täytäntöönpano, oikeutettu etu Yhteystiedot, nimi, tasoitus, seura
Kyselyt ja selvitykset Oikeutettu etu Nimi, yhteystiedot sekä palveluajankohta
Markkinointi Rekisterinpitäjän oikeutettu etu sekä asiakkaan suostumus sähköiseen suora- markkinointiin Nimi, yhteystiedot

5 Henkilötietojen Säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Golfkurssin suorittamisen liittyviä tietoja säilytämme 3 vuotta.

Muut asiakastiedot säilytetään asiakassuhteen ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen asiakas siirretään passiivirekisteriin. Näitä tietoja säilytetään 3 vuotta ellei lainsäädäntö muuta edellytä. Entisten asiakkaiden yhteystietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin, jolloin heitä pidetään nk potentiaalisina asiakkaina. Potentiaalisen asiakkaan tiedot poistetaan mikäli henkilö on kieltänyt häneen kohdistuvan suoramarkkinoinnin tai häneen ei ole kohdistunut markkinointitoimenpiteitä viimeiseen 12 kk aikana.

6 Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

7 Henkilötietojen siirtäminen

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, mutta tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä tekee sopimuksen käyttämiensä henkilötietojen käsittelijöiden kanssa asianmukaisen tietosuoja ja –turvan varmistamiseksi tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

8 Henkilötietojen lähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita sekä avoimista internetin lähteistä.

9 Rekisteröidyn oikeudet

9.1 Tarkastus- ja siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallintomaksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa.

9.2 Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

9.3 Oikeus peruttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

9.4 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

9.5 Oikeuksien käyttäminen

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Varaudu tarpeen mukaan todistamaan henkilöllisyytesi käyttäessäsi rekisteröidyn oikeuksia.

10   Henkilötietojen suojaus

Henkilötiedot sijaitsevat pääasiassa sähköisessä henkilötieto- ja varausjärjestelmässä. Henkilötietoihin pääsyoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjien työntekijöillä, jotka ovat vaitiolovelvoitteen piirissä ja joilla on tarve käyttää rekisteriä työtehtäviensä tekemiseen.

Henkilötietoja suojataan myös käyttöoikeuksien rajaamisella.

Tietokoneet ja järjestelmät on suojattu palomuureilla ja viruksentorjuntaohjelmistolla.

Toimisto- ja arkistotilat on toimiston kiinnioloaikoina lukitut ja hälytysjärjestelmien piirissä.