Seuran säännöt


1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Smart Golf Turku ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen kieli on Suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä golfharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen tilaisuuksia golfin harrastamiseen. Yhdistyksellä on sopimus Turun Hirvensalossa sijaisevan golfkentän kanssa seuratoiminnan harjoittamisesta kentällä. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

​​​​​​​3 § Jäsenyys, jäsenmaksu
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksen perusteella hyväksyä yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä henkilö. Jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain yhdistyksen syyskokouksen päättämän suuruisen jäsenmaksun. Jäseniä voi olla eri luokkaisia ja niillä voi olla eri jäsenmaksut.

4 § Jäsenen eroaminen
Yhdityksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

5 § Jäsenen erottaminen
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai hän syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmen kuukauden kuluessa jäsenmaksen eräpäivästä.

6 § Yhdityksen kokoukset
Yhdistyksellä on kaksi vuosittaista sääntömääräistä kokousta, syyskokous 1.10. ja 30.12. välisenä aikana ja kevätkokous 1.2. ja 31.5. välisenä aikana. Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan sähköisessä muodossa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sekä julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat vuosikokouksiin tai ylimääräiseen kokoukseen käsiteltäviksi, on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa tasatuloksessa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla saa äänestää.

7 § Kokouksissa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksissa käsitellään:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
-puheenjohtaja
-sihteeri
-kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
-ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
7. Päätetään kokous

Syyskokouksissa käsitellään:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
-puheenjohtaja
-sihteeri
-kaksi pöytäkirjantarkastajaa
-ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden
-toimintasuunnitelma
-jäsenmaksu
-talousarvio
5. Vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä
6. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi hallituksen puheenjohtaja
7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi hallituksen jäsenet
8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta kapteeni erovuorossa olevan tilalle
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
10. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten esittämät asiat
11. Päätetään kokous

8 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja valitut kahdesta kuuteen muuta varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään kolmasosa sen jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
-valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu näiden sääntöjen ja yhdistyslain mukaan
-toteuttaa yhdistyksen kokouksen tekemät päätöksen
-vastata yhdistyksen taloudesta
-pitää yhdistyksen jäsen- ja tasoitusluetteloa
-valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
-tehdä yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle vuodelle
-hyväksyä ja erottaa jäsenet
-päättää kunniajäsenyyksistä sekä ansiomerkin myöntämisestä
-luovuttaa tilit tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta
-ryhtyä toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii
-tarvittaessa valita yhdistykselle toiminnanjohtaja

9 § Tili- ja toimintavuosi, tilinpäätös ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on laadittava viimeistään kolme (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja luovutettava toiminnantarkastajille kahden (2) viikon kuluessa sen jälkeen. Yhdityksellä on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimet kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin, tai hallituksen määräämät henkilöt yksin. Nimenkirjoittaijien on oltava täysi-ikäisiä.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Yhdistyksen purkamisen päättää yhdistyksen kokous vähintään kolme neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin golfin liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamista päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

12 § Erinäisiä säännöksiä
Niissä kohdissa, joissa näistä säännöistä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.